Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2022-2028

Základne informácie