Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 - 2023

Základne informácie