Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia

Základne informácie