Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

Základne informácie