Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 -2020

Základne informácie