Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Základne informácie