„Rozšírenie bioplynovej stanice Borcová o biometánovú stanicu a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“

Základne informácie