„Objekt na skladovanie poľnohospodárskych a záhradkárskych hnojív – stavebné úpravy so zmenou účelu užívania“

Základne informácie