Medzištátne posudzovanie

Medzištátne posudzovanie vplyvov na životné prostredie je posudzovanie vplyvov strategických dokumentov (politiky, koncepcie, plány, programy) a navrhovaných činností (projekt, stavba, prevádzka, zariadenie a iný zásah do životného prostredia) pripravovaných na území jedného štátu (strana pôvodu), ktoré by mohli mať značne negatívny vplyv na územie druhého štátu (dotknutá strana).

Pri medzištátnom posudzovaní sa uplatňujú medzinárodné právne predpisy, právne predpisy EÚ a bilaterálne právne predpisy ako aj národné právne predpisy. Základom medzištátneho posudzovania je Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN E/ECE/1250 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu Espoo dohovor, ktorý bol podpísaný 25. februára 1991 vo fínskom meste Espoo.  
 
Medzištátne posudzovanie medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou