Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie


Účelom posudzovania je podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
 • zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie alebo navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane vplyvov presahujúcich štátne hranice,
 • objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu vrátane jeho variantov, alebo navrhovanej činnosti vrátane jej variantov, a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
 • určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
 • získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu, alebo vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Predmet posudzovania

Predmetom posudzovania je:

 • proces posudzovania predpokladaných vplyvov strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením na životné prostredie,
 • proces posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov na životné prostredie.

Účastníci procesu posudzovania

 • príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a okresný úrad,
 • rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy, ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je to orgán, ktorý predkladá návrh strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,
 • povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní,
 • schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,
 • obstarávateľ je osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,
 • navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie,
 • dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,
 • dotknutá obec je obec, ktorej  územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté prijatím navrhovaného strategického dokumentu,
 • verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny,
 • dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením,
 • mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia, založená za účelom tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt,
 • odborne spôsobilá osoba je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP SR v osobitnom zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,
 • dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti alebo jej zmeny presahujúcej štátne hranice.

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Proces povinného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a jej zmeny na životné prostredie pozostáva z týchto základných krokov:

 • zámer a jeho pripomienkovanie,
 • určenie rozsahu hodnotenia a harmonogramu,
 • správa o hodnotení a jej pripomienkovanie,
 • verejné prerokovanie správy o hodnotení,
 • odborný posudok,
 • záverečné stanovisko.

Povinné posudzovanie sa vedie podľa zákona o správnom konaní. V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy. Záverečné stanovisko je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie a má platnosť 7 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Zisťovacie konanie sa vedie podľa zákona o správnom konaní a začína sa predložením zámeru, ak má byť predmetom navrhovaná činnosť alebo oznámenia o zmene, ak má byť predmetom zmena navrhovanej činnosti. Zisťovacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona. V prípade, ak sa rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov. V prípade, ak sa rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona, proces pokračuje krokom v povinnom posudzovaním a to určením rozsahu hodnotenia a harmonogramu. Pri rozhodovaní príslušný orgán použije primerané kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.10 zákona.

Povoľovacie konanie k navrhovanej činnosti

Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo záverečné stanovisko podľa zákona.
Príslušný orgán uvedie v záväznom stanovisku, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami. Príslušný orgán vydá záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Proces povinného posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie pozostáva z týchto základných krokov:

 • oznámenie a jeho pripomienkovanie,
 • určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a časového harmonogramu,
 • správa o hodnotení strategického dokumentu a jej pripomienkovanie,
 • verejné prerokovanie správy o hodnotení,
 • odborný posudok k strategickému dokumentu,
 • záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.

V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania.

Zisťovacie konanie začína predložením oznámenia o strategickom dokumente a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa strategický dokument resp. zmena strategického dokumentu bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. V prípade, ak sa rozhodne, že sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona, proces pokračuje krokom v povinnom posudzovaní a to určením rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu. Pri rozhodovaní príslušný orgán prihliada najmä na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.
 
Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie pozostáva z takých istých krokov ako sú v povinnom hodnotení a zisťovacom konaní. Proces sa končí vydaním doložky vplyvov na životné prostredie, kde sa vyhodnotí výsledok posudzovania vplyvov, ako aj predložené stanoviská.

Schvaľujúce konanie

Schvaľujúci orgán musí prihliadať na záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu. Schvaľujúci orgán nemôže strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania schváliť bez záverečného stanoviska alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie.