Preskočit na obsah

Usmernenia


Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Text dokumentu:  Usmernenie... (, 1,1 Mb)Usmernenie k Programom odpadového hospodárstva obcí
Text usmernenia: Usmernenie... (, 190 kb)
 


Usmernenie k postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich posudzovania procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.
Text dokumentu:  Usmernenie... (, 3,1 Mb)