Preskočit na obsah

Usmernenia

Usmernenie pri postupe uplatňovania zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Text dokumentu: Usmernenie... (PDF, 629 kB)

Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Text dokumentu: Usmernenie... (PDF, 629 kB)

Usmernenie k Programom odpadového hospodárstva obcí
Text usmernenia: Program odpadového hospodárstva obce; program pôvodcu odpadu – usmernenie (PDF, 1,6 MB kb)
 
Usmernenie k postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich posudzovania procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.
Text dokumentu: Usmernenie... (PDF, 2,7 MB)