Kontakt


Ing. Katarína Kováčová
Ing. Andrea Saxová
Slovenská agentúra životného prostredia
Oddelenie environmentálnych služieb
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
E-mail:eia@sazp.sk
www.sazp.sk