Preskočit na obsah

Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách

Dátum schválenia: 17. 6. 2009
Forma: Európska Komisia (KOM 2009) 279 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Toto oznámenie Európskej komisie zahrňuje výsledky rozsiahlych úvah týkajúcich sa európskej dopravnej politiky (EDP). Obsahom časti 2 je nedávny vývoj EDP, ako aj nedoriešené otázky. Časť 3 je venovaná otázkam budúcnosti, pričom sa identifikujú trendy v oblasti hnacích síl v odvetví dopravy, ako aj pravdepodobné výzvy, ktoré by tieto sily mohli znamenať pre spoločnosť. V časti 4 sa navrhujú niektoré čiastkové politické ciele, ktorých plnením je možné riešiť vznikajúce problémy v odvetví dopravy. V časti 5 sú uvedené niektoré dostupné nástroje a možné smery činností na dosahovanie stanovených cieľov.