Preskočit na obsah

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2017)

Dátum schválenia: 11. 01. 2017
Forma: Uznesenie vlády 13/2017
Dokument na stiahnutie: SK
 
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 je strategickým dokumentom dlhodobého charakte­ru, ktorý si kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného sektora a určuje spôsob realizácie jeho roz­vojovej vízie. Ide o výstup II. fázy prípravy stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2030 a predstavuje faktické naplnenie stanovených ex ante kondicionalít. Víziou rozvoja dopravného sektora do roku 2030 je udržateľný integrovaný multidopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Naplnenie tejto vízie je štruktúrované do niekoľkých úrov­ní – globálnych strategických cieľov, špecifických cieľov a opatrení. Vlastná stratégia spočíva v nastavení tzv. stra­tegických priorít, teda opatrení ohodnotených a prioritizo­vaných z hľadiska ich potenciálneho prínosu dopravnému sektoru na strane jednej a ekonomickej efektivity na strane druhej. Ku každej skupine priorít sú ďalej nastavené strate­gické zásady, ktoré je potrebné zvažovať v rámci spôsobu ich realizácie. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie je implementačný plán, ktorý je prílohou tohto dokumentu. Tu sú jednotlivé opatre­nia rozdelené na čiastkové projektové zámery, resp. aktivi­ty, ktoré je nutné v rámci plnenia stratégie vykonať. Miera úspešnosti plnenia stratégie bude sledovaná prostredníc­tvom indikátorov nastavených pre všetky globálne strate­gické a oba typy špecifických cieľov.
 
Sumarizácia plánu v oblasti verejnej osobnej dopravy a súvisiacich aktivít bola publikovaná aj vo forme propagačnej brožúry Verejná osobná doprava 2030.