Preskočit na obsah

Stratégia rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo SR

Dátum schválenia: 9. 9. 2015
Forma: Uznesenie vlády 504/ 2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Elektromobilita je vnímaná ako jedna z možností riešenia komplexného dopravného udržateľného systému. Dokument Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky predstavuje dôležitý krok pre perspektívne nasmerovanie Slovenska na progresívnu cestu znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Využívanie elektrických vozidiel predstavuje významné zníženie hluku a emisií pochádzajúcich z dopravy s pozitívnym dopadom na zvyšovanie kvality života. V podmienkach slovenskej energetickej sústavy, ktorá umožňuje produkciu elektrickej energie s nízkym emisným faktorom CO2, pevných častíc a ďalších škodlivín, by rozvoj elektromobility perspektívne znamenal celkové zníženie emisií. Po dostavbe ďalších plánovaných zdrojov, a s postupným rastom podielu obnoviteľných zdrojov, sa tento benefit ešte zvýši. Elektromobilita môže z dlhodobého hľadiska pozitívne ovplyvniť vyššie využívanie alternatívnych palív v doprave, čím prispeje k zníženiu závislosti Slovenska od dovozu  motorových palív.
 
Cieľom materiálu je identifikovať  príležitosti a odporučiť opatrenia, ktoré v dlhodobom horizonte identifikujú prínosy alternatívnych pohonov v doprave, najmä elektromobility, ktoré vyplývajú z jej pozitívnych vplyvov na životné prostredie, verejné zdravie, priemysel a vedu, výskum a inovácie. Dokument mapuje situáciu ohľadne elektromobility  vo vybraných štátoch Európskej únie (preferenčné štáty - Nemecká spolková republika, Rakúsko, štáty V4), analyzuje odporúčania vyplývajúce zo strategických dokumentov Európskej únie a navrhuje politiku podpory elektromobility na Slovensku.