Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Prehľad právnych predpisov s anotáciou (PDF, 466 kB)

Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 257/2020 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č.393/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z.            
 • Zákon číslo 49/2014 Z. z., ktorým predseda NR SR vyhlasuje úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z, zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. , zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 222/2021 Z. z.  
 • Zákon NR SR č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 200/2006 Z. z. o technických požiadavkách o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
 • Nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o technických požiadavkách na opatrenia proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 162/2007 Z. z., nariadenia vlády SR č. 268/2012 Z. z., nariadenia vlády č. 242/2014 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 171/2007 Z. z., nariadenia vlády SR č. 236/2008 Z. z., nariadenia vlády SR č. 268/2013 Z. z., nariadenia vlády č. 128/2018 Z. z.    
 • Nariadenie vlády SR č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel
 • Nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády SR č. 155/2007 Z. z., nariadenie vlády SR č. 59/2011 Z. z., nariadenia vlády č. 307/2012 Z. z., nariadenia vlády č. 392/2013 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel
 • Nariadenie vlády SR č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z., vyhlášky č. 308/2019 Z. z., vyhlášky 425/2019 Z. z.

Právne predpisy v oblasti železničnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z.,  zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z.,zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 311/2020 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z.             
 • Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
 • Zákon NR SR č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. a zákona č. 259/2001 Z. z.

Právne predpisy v oblasti vodnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z, zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 416/2009 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
 • Vyhláška MDPaT SR č. 438/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora

Právne predpisy v oblasti vodnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.,  zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z.,zákona č. 305/2016 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 416/2009 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády č. 265/2014 Z. z.
 • Vyhláška MDPaT SR č. 438/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora

Právne predpisy v oblasti leteckej dopravy

 • Nariadenie vlády SR č. 274/2004 o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel v znení nariadenia vlády SR č. 376/2007 Z. z., v znení zákona č. 580/2003 Z. z.,  zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 37/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, posledná novela č. 664/2007 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č.  293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona NR SR č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z.

Ostatné právne predpisy súvisiace s dopravou a životným prostredím

 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z.
 • Vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z., vyhlášky č. 316/2020 Z. z.  
 • Zákon č. 98/2004  Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z .z., zákona č. 212/2013 Z. z. zákona č. 218/2013 Z. z., a zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z., zákona č. 254/2021 Z. z.   
 • Zákon č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu  vozidiel  v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z., vyhlášky č. 203/2010 Z. z. a vyhlášky č. 153/2012 Z. z. a vyhlášky č. 285/2013 Z. z.
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z., vyhlášky 87/2020 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie údajov o ich dodržiavaní
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách  na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú  využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 26. 11. 2021