Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon číslo 49/2014 Z. z., ktorým predseda NR SR vyhlasuje úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti železničnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
 • Vyhláška MDPaT č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov  

Právne predpisy v oblasti vodnej dopravy

 • Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 342/2018 Z. z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
 • Zákon NR SR č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDPaT SR č. 438/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania znečisťujúcich látok z námorných lodí do mora

Právne predpisy v oblasti leteckej dopravy

 • Zákon NR SR č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 274/2004 o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov

Ostatné právne predpisy súvisiace s dopravou a životným prostredím

 • Zákon NR SR č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov
 • Nariadenie vlády SR č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2004 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 15. 7. 2023