Preskočit na obsah

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Dátum schválenia Európskou komisiu: 28.10.2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Zameranie rozvoja dopravnej infraštruktúry v SR v programovacom období 2014 – 2020 vychádza predovšetkým z požiadaviek na dobudovanie chýbajúcich kľúčových miest na dopravnej infraštruktúre a zlepšenie kvality existujúcej infraštruktúry, najmä cestnej a železničnej dopravy, so zameraním na zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti a efektívnosti dopravy.

Cieľom OPII-D je zabezpečenie podpory trvalo udržateľnej mestskej a regionálnej mobility posilňovaním väzieb v rámci jednotlivých aglomerácií vzájomne spolupracujúcimi módmi ekologickej verejnej osobnej dopravy. Zvyšovanie atraktivity miest a regiónov, zlepšovanie mobility, bezpečnosti, hospodárnosti a rentability prepravy osôb a tovaru, ako aj znižovanie znečistenia ovzdušia a zamorenia prostredia hlukom a emisiami musí byť založené na princípe subsidiarity t.j. v prvom rade vychádzať z úrovne samotných miest a regiónoch.