Preskočit na obsah

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Dátum schválenia: 5. 3. 2020
Forma: Uznesenie vlády 104/ 2020
Dokument na stiahnutie: SK
 
Cieľom tejto dlhodobej stratégie je predstaviť opatrenia nevyhnutné na znižovanie emisií skleníkových a predstaviť víziu do roku 2050, ktorá môže viesť k dosiahnutiu rovnováhy medzi emisiami skleníkových plynov a ich záchytov nákladovo efektívnym spôsobom. Ďalším pozitívnym aspektom takejto transformácie je to, že prinesie aj nové environmentálne, ekonomické a zdravotné benefity a rozvoj udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva.
Tento ambiciózny cieľ bol formálne definovaný až v poslednom štádiu prípravy stratégie (po ukončení modelovania možných scenárov vývoja emisií), a preto sú podrobne analyzované iné, menej ambiciózne scenáre redukcií emisií (a zvyšovania záchytov):

  • scenár s existujúcimi opatreniami WEM a
  • scenár s dodatočnými opatreniami WAM.

Tieto však (ako je poukázané aj v samotnej stratégii) pravdepodobne neprivedú Slovensko bez dodatočného úsilia ku klimatickej neutralite.
 
Možné dodatočné opatrenia sú navrhnuté na konci jednotlivých sektorových kapitol, označené ako NEUTRAL a mali by byť modelované pri nasledujúcich aktualizáciách stratégie.
 
Najneskôr do piatich rokov bude táto stratégia aktualizovaná a bude zohľadňovať najnovší vývoj na domácej a EÚ úrovni. Dovtedy je potrebné doriešiť niekoľko analytických úloh, medzi ktorými sú: domodelovať rozsah redukcií a dopady dodatočných opatrení identifikovaných v stratégii ako NEUTRAL. Rovnako bude potrebné aktualizovať redukčné scenáre WEM a WAM tak, aby odzrkadľovali aktuálny politicko-právny stav.
 
Sektor doprava má veľmi zvláštne postavenie v energetickom sektore, pretože nie je zahrnutý v EÚ ETS alebo iných právnych predpisoch, takže emisie v tejto kategórii sú veľmi ťažko regulovateľné.
Dlhodobý trend je oproti väčšine sektorov opačný - teda stúpajúce emisie a preto tento sektor z pohľadu emisií predstavuje značné riziko v snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu. Preto by sa mu mala v budúcnosti venovať značná pozornosť.
 
Na základe projekcií v referenčnom scenári WEM je zrejmé, že je potrebné v budúcnosti prijať dodatočné opatrenia aby sa zvrátili trendy vo vývoji emisií, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom SR dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050.
 
Na základe projekcií v scenári WAM,
kde emisie z dopravy v roku 2040 sú len mierne nižšie ako cieľový emisný zvyšok, ktorý môže SR v roku 2050 maximálne emitovať ak bude chcieť dosiahnuť klimatickú neutralitu. Aj napriek zahrnutiu ďalších dodatočných opatrení do modelovania, sa tomuto sektoru nepodarí prispieť svojou redukciou dostatočne k dosiahnutiu klimatickej neutrality v roku 2050. Bude potrebné preto prijať sériu ďalších dodatočných opatrení, ktoré sú identifikované ako opatrenia NEUTRAL.
 
Aj vzhľadom na doterajší rastúci trend emisií z dopravy je potrebné zvýšiť redukčné úsilie, či už prijatím nových dodatočných opatrení (NEUTRAL), alebo v implementovaní už existujúcich opatrení (časť sa nachádza aj v tomto zozname), ktoré sú často prijaté v iných dopravných stratégiách, avšak ich implementácia v praxi je stále nedostatočná z pohľadu príspevku k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Pre dosiahnutie klimatickej neutrality bude žiaduce efektívne nastaviť dlhodobý a predvídateľný rámec finančnej podpory.