X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030

Dátum schválenia: 13. 6. 2018
Forma: Uznesenie vlády SR č. 273/2018
Dokument na stiahnutie: SK
 
Agenda 2030 predstavuje program rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo do roku 2030 v oblasti udržateľného rozvoja. Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Radou vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a po konzultácii so zástupcami zainteresovaných aktérov predkladá na rokovanie vlády SR návrh šiestich národných priorít implementácie Agendy 2030 a príslušných hlavných výziev. Všetky priority sú vnímané ako rovnocenné a poradie, v ktorom sú predstavené, bolo zvolené náhodne.

Podmienkou pre vyhodnotenie dosiahnutého pokroku v národných prioritách bude vytýčenie konkrétnych merateľných strategických cieľov s kvantifikovanými cieľovými hodnotami. Ďalším potrebným krokom je stanovenie indikátorov, ktoré umožnia monitorovanie naplňovania strategických cieľov.
 
Národná priorita pre dopravu je vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie (cieľ 9).
Strategický cieľ 9.1: Rozvinúť kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a odolnú infraštruktúru, zahŕňajúcu aj regionálnu a cezhraničnú infraštruktúru, na podporu ekonomického rozvoja a zvýšenej kvality života, so zameraním na ekonomicky dostupný a rovný prístup pre všetkých.
Návrh indikátorov, ktoré umožnia monitorovanie naplnenia strategických cieľov:

  • Indikátor 9.1.1 Podiel vidieckeho obyvateľstva, ktorí bývajú v blízkosti 2 km od celoročne udržiavanej cesty 
  • Indikátor 9.1.2 Preprava osôb a tovaru podľa druhu dopravy