X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí

Dátum schválenia: 11. 1. 2017
Forma: Uznesenie vlády 5/ 2017
Dokument na stiahnutie: SK
 
Koncepcia predstavuje možnosti ako SR môže prispieť k implementácii 17 cieľov udržateľného rozvoja vo svete. V dlhodobom rozmere by SR mala napredovať smerom k definovaniu jednotnej vízie obrazu Slovenska v zahraničí s ohľadom na udržateľný rozvoj. Z tohto dôvodu sa bude SR v strednodobom hľadisku zasadzovať za implementáciu cieľov udržateľného rozvoja v týchto kľúčových oblastiach:

  • Ľudia a štát: Slovensko bude zdieľať svoje skúsenosti z transformácie, demokratizácie a budovania právneho štátu. Výraznejšie sa bude zasadzovať za budovanie odolnosti krajín, vytváranie stabilných inštitúcií a reformy bezpečnostného sektora s dôrazom na zastúpenie žien a ochranu práv dieťaťa.
  • Prosperita: Slovensko bude podporovať vytváranie ekonomických príležitostí a zamestnanosti ako účinného nástroja na boj proti chudobe, odstraňovaniu nerovností, bojovaniu proti príčinám migrácie a budovaniu ekonomickej a sociálnej odolnosti krajín. Bude pri tom podporovať zapojenie podnikateľského sektora pre napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja za hranicami SR, inovácie, digitalizáciu, transfer technológií a podporu investícií.
  • Prostredie: Slovensko sa bude aktívne angažovať v boji proti zmenám klímy a v snahách o udržateľné využívanie ekosystémov. Zameria sa primárne na vodné a lesné hospodárstvo, kde existuje značná slovenská expertíza umožňujúca zdieľanie skúseností a budovanie kapacít partnerov. Slovensko podporí budovanie kapacít a partnerstiev taktiež v oblasti udržateľných zdrojov energie a transferu „čistých“ technológií, a to s využitím expertízy vedeckej komunity a podnikateľského sektora.
  • Partnerstvo pre rozvoj: Slovensko bude postupne zvyšovať svoju rozvojovú spoluprácu na úroveň 0,33 % ODA/HND do roku 2030. Bude intenzívnejšie spolupracovať so širokou škálou donorov a partnerov zo súkromného, akademického a mimovládneho sektora prostredníctvom spoločného programovania, spoločnej implementácie projektov a spoločného mobilizovania ďalších zdrojov financovania rozvoja.