Preskočit na obsah

Európska zelená dohoda (2019)

Dátum schválenia: 11. 12. 2019
Forma: Európska komisia (KOM 2019) 640 final
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Cieľom Európskeho ekologického dohovoru je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.

2.1.5. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu
Za štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ je zodpovedná doprava, pričom tento podiel sa neustále zvyšuje. Na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, sa musia znížiť emisie z dopravy o 90 %. Na tomto znižovaní sa budú musieť podieľať všetky druhy dopravy od cestnej, železničnej, leteckej až po vodnú.

Na splnenie cieľov Európskeho ekologického dohovoru bude potrebné v sektore dopravy prehodnotiť nasledovné kľúčové politiky a opatrenia EÚ: 

  • zvýšiť efektívnosť dopravného systému podporovaním multimodálnej dopravy,
  • podporovať vývoj inteligentných systémov riadenia, ktoré umožňuje digitalizácia,
  • zohľadniť vplyv dopravy na životné prostredie do ceny dopravy,
  • zvyšovať výrobu a zavádzanie udržateľných alternatívnych dopravných palív a
  • radikálne znížiť znečisťovanie dopravou – hlavne v mestách.