X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

Dátum schválenia: 25. 6. 2014
Forma: Uznesenie vlády 311/ 2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry predstavuje dokument dlhodobého charakteru, ktorým sa stanovujú ciele a priority rozvoja v sektore, ako aj konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie, vrátane identifikácie potrebných finančných zdrojov.
Materiál je rozdelený na dve samostatné časti – analytickú a strategickú. Analytická časť dokumentu predstavuje výstup analýz jednotlivých druhov dopravy, ktoré boli vypracované technickými pracovnými skupinami. Strategickú časť stratégie zahŕňa návrh konkrétnych vízií, cieľov, projektov a projektových zámerov so stanovením odporúčania na zabezpečenia ich finančného krytia.

Implementácia opatrení uvedených v dokumente prispeje k dosiahnutiu aj týchto environmentálnych cieľov:

  • znižovanie energetickej náročnosti, spotreby prírodných zdrojov, ochrany ekosystémov a v konečnom dôsledku rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva,
  • znížene socioekonomických a a environmentálnych dopadov dopravy a podpora ekologicky a energeticky efektívnej a bezpečnej dopravy, ktorá bude chrániť životné prostredie, s minimálnymi emisiami škodlivých plynov a zabezpečí zníženie dopravných nehôd s fatálnymi následkami.