Preskočit na obsah

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030

Dátum schválenia: 11. 12. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č.606/2019
Dokument na stiahnutie: SK

Plán je vypracovaný v zmysle čl. 9 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení EÚ a opatrení v oblasti klímy. Aktualizuje platnú energetickú politiku z roku 2014. Okrem základných pôvodných štyroch pilierov, o ktoré sa opierala energetická politika (energetická bezpečnosť, energetická efektívnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť energetiky), sa plánom rozširuje aj o rozmer dekarbonizácie.

Opatrenia v doprave

Environmentálny dizajn a používanie výrobkov: Cieľom je znížiť vplyv na životné prostredie vo všetkých fázach životného cyklu výrobku. Automobilový priemysel je nútený brať do úvahy celý životný cyklus automobilu. Okrem zníženia spotreby paliva a emisií sa musí brať do úvahy aj samotná výroba, ako aj fáza ukončenia životnosti automobilu.

Podpora biopalív v cestnej doprave: Prevádzkovatelia musia miešať biopalivá s minimálnym energetickým obsahom nasledovne:

  • 8,0 % v roku 2021,
  • 8,2 % v rokoch 2022 – 2030.

Energetický podiel pokročilého biopaliva musí byť minimálne:

  • 0,1 % v roku 2019,
  • 0,5 % v rokoch 2020 – 2024 a 
  • 0,75 % v rokoch 2025 – 2030.

Elektrifikácia dopravy: Zvýšenie podielu elektromobilov a vozidiel s palivovými článkami, ktoré budú nahrádzať vozidlá s vnútorným spaľovacím motorom.

Prioritami v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti, podpory OZE a znížení emisií skleníkových plynov v programovom období 2021 –2027 v sektore doprava bude:

  • podpora udržateľnej mobility zvýšením podielu alternatívnych ekologickejších pohonov v doprave a
  • podpora infraštruktúry v doprave zameraná na nabíjanie elektromobilov a na dopĺňanie vodíka do vozidiel, ako aj na elektrifikáciu verejnej osobnej dopravy (elektrifikácia železničných tratí, výstavba nových električkových a trolejbusových tratí namiesto autobusovej dopravy).