Preskočit na obsah

Cesta k zdravej planéte pre všetkých – akčný plán EÚ Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy

Dátum schválenia: 12. 5. 2021
Forma: Európska Komisia (KOM 2021) 400 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným cieľom plánu je pôsobiť ako kompas pri začleňovaní prevencie znečisťovania do všetkých príslušných politík EÚ a zároveň účinne a primerane maximalizovať synergie, zintenzívniť vykonávanie a identifikovať prípadné medzery alebo kompromisy.

V pláne sa stanovujú kľúčové ciele do roku 2030 na urýchlenie znižovania znečisťovania s cieľom nasmerovať EÚ k vízii zdravej planéty pre všetkých ľudí do roku 2050.

Vízia nulového znečisťovania do roku 2050: zdravá planéta pre všetkých

Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy kleslo na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú pre zdravie a prírodné ekosystémy a ktorá rešpektuje medze, s ktorými sa naša planéta dokáže vyrovnať, vďaka čomu vzniká prostredie bez toxických látok.

Ciele nulového znečisťovania do roku 2030

Podľa právnych predpisov EÚ, ambícií zelenej dohody a v súčinnosti s ďalšími iniciatívami by malo v EÚ do roku 2030 dôjsť k zníženiu:

  1. vplyvu znečisťovania ovzdušia na zdravie (predčasné úmrtia) o viac ako 55 %;
  2. podielu osôb s chronickými poruchami spôsobenými hlukom z dopravy o 30 %;
  3. podielu ekosystémov EÚ, kde znečisťovanie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %;
  4. úniku živín, používania chemických pesticídov a s nimi súvisiacich rizík, používania nebezpečnejších pesticídov a predaja antimikrobík pre hospodárske zvieratá a akvakultúru o 50 %;
  5. objemu plastového odpadu v mori o 50 % a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia o 30 %;
  6. celkovej tvorby odpadu podstatným spôsobom a zvyškového komunálneho odpadu o 50 %.