Preskočit na obsah

Siedmy environmentálny akčný program Únie do roku 2020

Dátum schválenia: 20.11.2013
Forma: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
7. environmentálny akčný program s podtitulom Dobrý život v rámci možností našej planéty je súčasťou dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050. Cieľom EÚ je, aby sme v roku 2050 žili v súlade s ekologickými limitmi planéty. Naša prosperita a zdravé životné prostredia by malo vychádzať z kruhovej ekonomiky, kde nič nie je odpadom, prírodné zdroje sú využívané trvalo udržateľným spôsobom a biodiverzita prostredia je chránená, čo so sebou prinesie zdravšiu, udržateľnú spoločnosť, ktorá produkuje minimum skleníkových plynov. Súčasný 7. environmentálny akčný program pokrýva obdobie do roku 2020.
Kľúčovou črtou programu je ochrana a zlepšovanie prírodného kapitálu, podpora lepšieho využívania dnešných zdrojov a urýchlený prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Program má podporiť trvalo udržateľný rast, vytváranie nových pracovných príležitostí a vytvoriť tak z EÚ zdravšie a lepšie miesto pre život.

Program sa skladá z deviatich prioritných cieľov

  1. Ochrana a zlepšenie prírodného kapitálu EÚ
  2. Zvýšenie efektivity využívania zdrojov, podpora zeleného, konkurencieschopného a nízkouhlíkového hospodárstva
  3. Ochrana zdravia občanov EÚ pred nepriaznivými vplyvmi, rizikami a tlakmi spojenými s kvalitou životného prostredia
  4. Zabezpečenie lepšieho vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia
  5. Zabezpečenie využívania najmodernejších poznatkov vedy pri tvorbe environmentálnej politiky
  6. Zabezpečenie dostatočných zdrojov a investícií na podporu politiky v oblasti ochrany životného prostredia a klímy
  7. Zlepšenie previazanosti environmentálnej legislatívy s ostatnou legislatívou 
  8. Posilnenie  trvalej udržateľnosti miest v EÚ 
  9. Zlepšenie efektivity EÚ pri riešení regionálnych a globálnych problémov súvisiacich so životným prostredím a zmenou klímy