Preskočit na obsah

Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Aarhus
  • Dátum prijatia : 24.06.1998
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 30.12.2002
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Protokol k Dohovoru o perzistentných organických látkach bol prijatý dňa 24. júna 1998 v Aarhuse. Slovenská republlika súhlasila s pristúpením k Protokolu o perzistentných organických polutantov (POPs) a ratifikovala ho 30.decembra 2002.

Súčasťou tohto protokolu je osem príloh, ktoré presne stanovujú zoznam látok, emisné limity vybraných látok, najvhodnejšie technológie na znižovanie koncentrácií POPs, časový harmonogram pre uplatnenie emisných limitov zoznam nových a jestvujúcich stacionárnzch zdrojov ako aj odporúčané opatrenia na znižovanie emisií POPs z mobilných zdrojov. Tieto prílohy sa týkajú 16. látok .

Cieľom tohto Protokolu je kontrolovať, znížiť alebo zvylúčiť vypúšťanie, emisie a úniky perzistentných organických látok.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov