Preskočit na obsah

Dohovor o krajine Rady Európy

 • Téma : Životné prostredie všeobecne
 • Gestor : Rada Európy
 • Miesto prijatia : Florencia
 • Dátum prijatia : 20.10.2000
 • Dátum prijatia na Slovensku : 30.05.2005
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 09.08.2005
 • Dátum platnosti : 01.03.2004
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Logo Dohovoru o krajine Rady EurópyDohovor o krajine Rady Európy je jedným z dohovorov Rady Európy (RE) a znamená celkové posilnenie významu krajiny, jej ochrany, manažmentu, plánovania a starostlivosti v celom rozhodovacom procese a v medzinárodnej spolupráci.

Cieľom dohovoru je v záujme trvalo udržateľného rozvoja, na základe princípov medzinárodného práva a zvyklostí, najmä s prihliadnutím na zásady priateľských susedských vzťahov, podporiť vyvážený a harmonický vzťah medzi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. Dohovor poukazuje na dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri starostlivosti o krajinu, pričom zdôrazňuje väzbu na celý rad významných medzinárodných dohovorov.

V platnosti je v 40 krajinách RE, Malta je signatárom a nepristúpili Albánsko, Rakúsko, Nemecko, Rusko, Lichtenštajnsko, Monako.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje:Logo Rady Európy

 • právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity,
 • zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení (článok 6),
 • vytvoriť podmienky na účasť širokej verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov a iných strán, ktoré sú zainteresované na definovaní a realizovaní krajinných koncepcií,
 • integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií a svojich kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych a hospodárskych koncepcií, ako aj do ostatných koncepcií s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu,
 • vymedziť vlastné typy krajiny na celom svojom území,  analyzovať ich charakteristiky, ako aj hybné sily a tlaky, ktoré ich formujú, zaznamenávať ich zmeny; vyhodnotiť takto vymedzené typy krajiny s ohľadom na špecifické hodnoty, ktoré im pripisujú zainteresované strany a obyvateľstvo,
 • po konzultácii s verejnosťou definovať cieľovú kvalitu krajiny na identifikované a vyhodnotené typy krajiny,
 • zvyšovať povedomie občianskej spoločnosti, súkromných organizácií a verejných orgánov týkajúce sa hodnoty krajiny, jej úlohy a jej zmien.

1. 7. 2021 vstúpil do platnosti Protokol, ktorým sa dohovor mení a dopĺňa.

 

Bližšie informácie:

 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
Aktualizované: august 2021