Preskočit na obsah

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Oslo
  • Dátum prijatia : 14.06.1994
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 15.01.1998
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry bol prijatý dňa 14. júna 1994 v Oslo. Slovenská republika protokol ratifikovala 15. januára 1998, protokol nadobudol platnosť 5. augusta 1998. Záväzky SR na zníženie emisií SO2 podľa protokolu (vzhľadom k vzťažnému roku 1980) sú:

  • zníženie emisie síry v roku 1990 o 31% v porovnaní s rokom 1980;
  • zníženie emisie síry v roku 2000 o 60% v porovnaní s rokom 1980;
  • zníženie emisie síry v roku 2005 o 65% v porovnaní s rokom 1980;
  • zníženie emisie síry v roku 2010 o 72% v porovnaní s rokom 1980.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov