Preskočit na obsah

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov

""Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov bol prijatý dňa 18. novembra 1991 v Ženeve. Slovenská republika k nemu pristúpila v roku 1999, protokol nadobudol platnosť dňa 14. marca 2000.

Hlavným cieľom protokolu je redukcia emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) do roku 1999 v porovnaní s rokom 1990 o 30 %.

Zmluvné strany sa zaviazali, že budú plniť záväzky vyplývajúce z uvedeného Dohovoru s cieľom znížiť emisie prchavých organických látok cez hranice štátov. Snahou protokolu je znížiť a obmedzovať národnú ročnú hodnotu emisií prchavých organických látok.

Zdroj: SAŽP

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov