Preskočit na obsah

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Sofia
  • Dátum prijatia : 01.11.1988
  • Dátum prijatia na Slovensku : 28.05.1993
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o znižovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov bol prijatý 1. novembra 1988. Slovenská republika k nemu pristúpila sukcesiou dňa 28. mája 1993.

Hlavným cieľom uvedeného protokolu bolo zníženie resp. obmedzenie emisií oxidov dusíka (NOx) do roku 1994 na úroveň roku 1987.

Zmluvné strany sa zaviazali zavádzať opatrenia na obmedzenie resp. znižovanie svojich národných ročných emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov hranicami štátov tak, aby tieto neprekračovali národné ročné emisie príslušného roku. Záväzky vyplývajúce z protokolu boli splnené k roku 1994.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov