Preskočit na obsah

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Ženeva
  • Dátum prijatia : 28.09.1984
  • Dátum prijatia na Slovensku : 28.05.1993
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečisťovania v Európe (EMEP - Environment Monitoring and Evaluation Programme) bol prijatý dňa 28. septembra 1984 v Ženeve.

Slovenská republika pristúpila k Protokolu sukcesiou 28. mája 1993.

V protokole je uvedené financovanie EMEP, ktoré bude pokrývať náklady medzinárodných stredísk spolupracujúcich v rámci EMEP ako aj samotné príspevky. Z protokolu vyplýva, že ročný rozpočet EMEP pripraví Riadiaci orgán EMEP a príjme ho Výkonný orgán najneskôr jeden rok vopred na finančný rok, ktorého sa bude týkať.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov