Preskočit na obsah

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Ženeva
  • Dátum prijatia : 13.11.1979
  • Dátum prijatia na Slovensku : 25.05.1993
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Dohovor EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov je prvým medzinárodne záväzným nástrojom na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia, ktorý sa zaoberá znečistením ovzdušia v širokom nadregionálnom meradle.

Podpísaný bol dňa 13. novembra 1979 v Ženeve (pre ČSFR nadobudol platnosť v marci 1984, SR je jeho sukcesorom od mája 1993). K tomuto dohovoru boli postupne prijímané vykonávacie protokoly, ktorými sa strany zaviazali znížiť svoje antropogénne emisie v dohodnutom časovom intervale, resp. prijať určité opatrenia na ochranu ovzdušia.

Dohovor vytvoril rámec pre spoluprácu v oblasti kontroly špecifických nebezpečných látok pomocou záväzných protokolov, ako aj v oblasti vytvárania účinných mechanizmov pre zlepšenie spolupráce medzi stranami Dohovoru, čo viedlo k podstatnému zníženiu znečistenia ovzdušia.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk