Preskočit na obsah

Protokol o vode a zdraví

  • Téma : Ochrana vôd
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Londýn
  • Dátum prijatia : 17.06.1999
  • Dátum prijatia na Slovensku : 19.06.2001
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 12.09.2001
  • Dátum platnosti : 04.08.2005
  • Dokument na stiahnutie : Pdf


logoPotrebu medzinárodnej iniciatívy zaoberajúcou sa vodou a zdravím identifikoval Európsky výbor pre životné prostredie a zdravie (European Environment and Health Committee, EEHC) v roku 1996. Výsledkom konzultácií s odborníkmi, ktoré uskutočnila Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) v roku 1997 bolo odporúčanie iniciatívy právne záväznej povahy. Rozhodlo sa o vypracovaní návrhu protokolu k Dohovoru UN/ECE o ochrane a využívaní medzinárodných vodných tokov a medzinárodných jazier (1992). Na Tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Londýne, 16.-18. júna 1999 bol Protokol o vode a zdraví podpísaný väčšinou členských krajín SZO. Platnosť nadobudol 4. augusta 2005.


Cieľom
tohto protokolu je podporovať v rámci trvalo udržateľného rozvoja na všetkých relevantných úrovniach v národnom i medzinárodnom kontexte ochranu ľudského zdravia a blahobytu na individuálnej i kolektívnej úrovni uskutočňovanú prostredníctvom lepšieho využívania vody, ktorý zahŕňa ochranu vodných ekosystémov, ako aj prostredníctvom prevencie, kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou.


Slovenská republika
pristupovala k podpisu Protokolu v Londýne s vedomím zodpovednosti za implementáciu cieľov Protokolu do reálneho života v SR prijatím primeraných opatrení v oblasti životného prostredia, pôdohospodárstva a zdravia prostredníctvom príslušných vládnych rezortov, samosprávy, mimovládnych organizácií a s účasťou verejnosti. Návrh opatrení a úloh na implementáciu Protokolu v podmienkach SR, ktorý tvorí prílohu k tomuto materiálu, vymedzuje oblasti, rozsah a charakter potrebných opatrení, ktoré je potrebné v SR prijať na prevenciu, kontrolu a znižovanie ochorení súvisiacich s vodou. Návrh opatrení zohľadňuje v súčasnosti platnú legislatívu, skutočnosti, ktoré sa osvedčili pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti zdravotne nezávadnou vodu a rešpektuje návrhy na odstránenie nedostatkov v tejto činnosti. Prijatím opatrení sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie dostatku pitnej vody v potrebnom množstve, kvalite i v požadovanom čase a na požadovanom mieste. Slovenská republika prijala protokol 19. júna 2001 a prezident SR ho ratifikoval 12. septembra 2001. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 2. októbra 2001.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier