Preskočit na obsah

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

  • Téma : Životné prostredie všeobecne
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Kyjev
  • Dátum prijatia : 22.05.2003
  • Dátum prijatia na Slovensku : 22.05.2003
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 03.03.2004
  • Dátum platnosti : 04.01.2006
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

logoRámcový dohovor o ochrane a tvralo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) podpísali ministri životného prostredia ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory, Slovenska a Ukrajiny 22. mája 2003 v Kyjeve, pričom platnosť nadobudol 4. januára 2006.

Konvencia usiluje o komplexný prístup a spoluprácu pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Karpát. Je navrhnutá ako inovatívny nástroj, ktorý ma zabezpečovať a podporovať tvralo udržateľný rozvoj tohto jedinečného regiónu a jeho živej prírody. Konvencia usiluje o podporu kvality života a posilnenie miestnej ekonomiky a komunít. Za cieľ si kladie aj ochranu a obnovu jedinečných, vzácnych a typických prírodných komplexov a objektov rekreačného a iného významu nachádzajúcich sa v srdci Európy, ochraňovať ich pred negatívnymi ľudskými vplyvmi prostredníctvom podpory alebo spoločnej politiky trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Prostredie Karpát tak bude odteraz chrániť ďalší legislatívny nástroj - ekologický plán pod záštitou programu UNEP OSN.

Karpaty
Slovenská republika
podpísala dokument 22. mája 2003 a ratifikovala ho 3.marca 2004. Dohovor nadobudol v SR platnosť 4. januára 2006.


Dohovor obsahuje 24 článkov, ktoré sa dotýkajú všeobecných ustanovení, ustanovení pre jednotlivé sektory a procedurálnych otázok. Okrem všeobecných cieľov a princípov rozoberajú aj princípy integrovanej starostlivosti o pôdny fond, zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej a krajinnej diverzity, územné plánovanie, trvalo udržateľný a integrovaný manažment povodí, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, dopravu a infraštruktúru, turistický ruch, priemysel a energetiku, kultúrne dedičstvo a tradície, informačný systém stavu životného prostredia, monitoring a systém včasného varovania, zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a účasť verejnosti.
Na rámcový dohovor by mal nadväzovať Karpatský akčný plán zabezpečujúci implementáciu dohovoru, informovanosti verejnosti, zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, rozvoj a prijatie protokolov pre špecifické oblasti a podpora činnosti a úzka spolupráca so sekretariátom dohovoru.


Karpaty predstavujú ekologické, ekonomické, kultúrne, rekreačné a životné prostredie mnohých národov a krajín. Sú jedným z najväčších európskych horských pásiem s jedinečným prírodným bohatstvom a krásou vrátane ekologických hodnôt (pramenná oblasť hlavných riek, dôležitý rezervoár biodiverzity a biotopov, útočisko mnohých ohrozených druhov rastlín a živočíchov, najväčšia európska oblasť prírodných lesov, posledné európske útočisko pre veľké cicavce). Karpaty s celkovou rozlohou 204.700 km2 sú zaradené v zozname výnimočných ekoregiónov sveta "Global 200", žije v nich približne 16-18 miliónov pričom 16% územia je pod nejakou formou ochrany. Práve vďaka medzinárodnej iniciatíve karpatského ekoregiónu založenej Dunajsko-karpatským programom WWF v roku 1999, ktorej cieľom je prispieť k ochrane výnimočnej a svetovo významnej biodiverzity Karpát, sa podarilo zorganizovať summit na najvyššej úrovni ktorý vyvrcholil podpisom Karpatskej deklarácie.

 

Bližšie informácie:


Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
Aktualizované: júl 2016