Preskočit na obsah

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

 • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Štokholm
 • Dátum prijatia : 23.05.2001
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 05.08.2002
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Štokholmský dohovor je globálny dohovor, ktorého hlavným cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred perzistentnými organickými látkami. Svoje strany zaväzuje na prijatie opatrení, ktoré majú prispieť k zníženiu resp. vylúčeniu uvoľňovaniu perzistentných organických látok.

K 22. októbru 2003 Štokholmský dohovor podpísalo 151 krajín a ratifikovalo 40 krajín, medzi nimi i Slovenská republika (5. augusta 2002). Dohovor vstúpi do platnosti v 90. deň po ratifikácií 50. krajinou, ktorá Dohovor prijala, k nemu pristúpila alebo ho odsúhlasila svojim zákonodarným orgánom.

V Štokholmskom dohovore sú zakotvené nasledovné zásady:

 • prevencia ako hlavný nástroj Dohovoru;
 • finančné záväzky prijateľné pre všetky krajiny;
 • vylúčenie zámerne produkovaných perzistených organických polutantov
 • vylúčenie perzistentných organických polutantov ako vedľajšieho produktu, kde je to reálne
 • environmentálne prijateľný manažment a zneškodnenie POPs odpadov, vrátane zásob, výrobkov a materiálov kontaminovaných perzistentných organických polutantov
 • prísne obmedzenie alebo zákaz platný pre pohyb a obchodovanie s perzistentými organickými polutantami, okrem niektorých mimoriadnych výnimiek;
 • transparentnosť výnimiek.

Bližšie informácie: Štokholmský dohovor - domovská stránka: http://www.pops.int/Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk