Preskočit na obsah

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

  • Téma : Životné prostredie všeobecne
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Aarhus (Dánsko)
  • Dátum prijatia : 25.06.1998
  • Dátum prijatia na Slovensku : 31.10.2005
  • Dátum platnosti : 30.10.2000
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) je zásadným a prelomovým dokumentom v oblasti starostlivosti o životné prostredie a napĺňania jedného zo základných ľudských práv a slobôd - práva na priaznivé životné prostredie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Je dôslednejší ako ktorýkoľvek iný dohovor v stanovení jasných záväzkov pre strany a verejné inštitúcie vo vzťahu k verejnosti na rozhodovaní v záležitostiach životného prostredia. Tieto práva ďalej posilňuje ustanoveniami o prístupe k spravodlivosti tak, aby verejnosť mala prístup k súdnym opravným prostriedkom v prípadoch týkajúcich sa životného prostredia.

Aarhuský dohovor ukladá zmluvným stranám povinnosť prijať nevyhnutné legislatívne, administratívne (regulačné) a iné opatrenia, vrátane opatrení na zabezpečenie kompatibility s príslušnými ustanoveniami Dohovoru týkajúcimi sa jeho všetkých troch pilierov. Dohovor je len základ, nie strop pre krajiny. Tie majú právo zabezpečiť širší prístup k informáciám, väčšiu účasť verejnosti v rozhodovacích procesoch a širší prístup k spravodlivosti v otázkach životného prostredia ako vyžaduje Dohovor.


Aarhuský dohovor pozostáva z troch hlavných pilierov:

I. pilier - Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí
II. pilier - Účasť verejnosti na rozhodovacom procese
III. pilier - Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia


Účelom prvého pilieru Dohovoru (prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí) je zabezpečiť, aby verejnosť mala k dispozícii dostatok informácií na to, aby mohla pochopiť, čo sa v životnom prostredí okolo nej deje a aby mala možnosť aktívne sa zúčastňovať na rozhodovaní v záležitostiach životného prostredia a tiež spolupodieľať sa na ďalších aktivitách v oblasti životného prostredia vrátane zlepšovania svojho environmentálneho správania.


Cieľom druhého piliera Dohovoru (účasť verejnosti na rozhodovacom procese) je zaviesť do procesu rozhodovania o konkrétnych činnostiach, o plánoch, programoch, či politikách (zásadných rozvojových koncepciách), do tvorby a schvaľovania všeobecne záväzných predpisov taký systém, ktorý by zabezpečoval uplatnenie práva verejnosti podieľať sa na rozhodovacom procese a využíval okrem poznatkov príslušných verejných inštitúcií aj energiu a poznatky verejnosti a umožnil tak získať čo najkomplexnejší pohľad na riešenie danej problematiky (rozhodovanie, schvaľovanie, monitoring) z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. Tu treba zdôrazniť, že Dohovor neustanovuje podrobnosti o účasti verejnosti na procese rozhodovania, to je úlohou právnej úpravy jednotlivých strán Dohovoru. Upravuje však určité konkrétne minimálne požiadavky či princípy pre túto oblasť, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie kvalifikovaného a účinného oznamu, primeraných informácií, adekvátnych postupov (včasnosť, transparentnosť, účinnosť) a čo je veľmi dôležité, vyžaduje aj primerané zohľadnenie výsledkov účasti verejnosti .


Tretí pilier Dohovoru (Prístup verejnosti k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia) ustanovuje niektoré ďalšie práva verejnosti, týkajúce sa ovplyvňovania konania verejných inštitúcií, právnických a fyzických osôb z hľadiska požiadaviek ochrany životného prostredia a tiež zabezpečenie prístupu verejnosti k spravodlivosti.


Bližšie informácie
: Domovská stránka Dohovoru www.unece.org/env/pp/

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk