Preskočit na obsah

Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

  • Téma : Životné prostredie všeobecne
  • Gestor : OSN
  • Miesto prijatia : New York
  • Dátum prijatia : 25.09.2015
  • Dátum prijatia na Slovensku : 25.09.2015
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 25.09.2015
  • Dátum platnosti : 25.09.2015
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj bola schválená na mimoriadnom samite OSN v New Yorku v roku 2015 a určuje všeobecný rámec pre krajiny sveta odstrániť chudobu a dosiahnuť udržateľný rozvoj do roku 2030. Vychádza z rozvojových cieľov tisícročia, ktoré boli prijaté v roku 2000. Agenda zahŕňa aj akčný program z Addis Abeby schválený v júli 2015 Organizáciou Spojených národov, v ktorom sa stanovujú rôzne prostriedky potrebné na vykonávanie agendy do roku 2030 vrátane domácich zdrojov, súkromných financií a oficiálnej rozvojovej pomoci.
 
Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny – v oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť, zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zmena klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti a zodpovedné inštitúcie. Nové ciele sú koncipované tak, aby sa pokračovalo v plnení predchádzajúcich rozvojových cieľov tisícročia a záväzkov z Ria, ale zároveň sledovali aj ciele v celom rade ďalších oblastí. Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia bol nerovnomerný na celom svete a nie všetky ciele boli dosiahnuté.
 
Zdroj: OSN – Udržateľný rozvoj