Preskočit na obsah

Dohovor o jadrovej bezpečnosti

  • Téma : Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť
  • Gestor : Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
  • Miesto prijatia : Viedeň
  • Dátum prijatia : 20.09.1994
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 07.03.1995
  • Dátum platnosti : 24.10.1996
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Prevádzka jadrových zariadení predstavuje neustále riziko vzniku jadrovej havárie a ohrozenia obyvateľstva a životného prostredia nebezpečným žiarením. Pri návrhu, výstavbe a prevádzke je nutné dodržať bezpečnostné štandardy, ktoré zabezpečia bezpečnú prevádzku jadrového zariadenia a znížia riziko ohrozenia života a zdravia na mininálnu možnú úroveň.

Dohovor o Jadrovej bezpečnosti je presne tým druhom dohovoru, ktorý ustanovuje takéto štandardy pre členské štáty ako reakciu na neustálu hrozbu a obavy plynúce z prevádzky jadrových zariadení vo svete. Členské štáty sa svojim podpisom v dohovore zaväzujú, že sa budú snažiť docieliť nasledovné:

  • Dosiahnuť a udržať vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti na celom svete prostredníctvom rozšírenia národných opatrení a medzinárodnej spolupráce, poprípade vrátane technickej spolupráce súvisiacej s bezpečnosťou.
  • Ustanoviť a udržať účinnú ochranu v jadrových zariadeniach proti potenciálnemu radiačnému riziku s cieľom chrániť jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia z týchto zariadení,
  • Predchádzať haváriám s radiačnými dôsledkami a ak vzniknú, zmierňovať ich následky.

Zmluvné štáty zabezpečia, aby sa vytvorila a udržiavala potrebná legislatíva a štruktúra dozoru riadenia bezpečnosti jadrových zariadení. Pre prevádzku zariadení sa vytvorí systém udeľovania licencií, zariadenia bez licencie sa zakážu. Dozorný orgán je poverený uplatňovaním legislatívy a dozornou činnosťou, pre ktorú je vybavený primeranou právomocou a kompetenciami. Na podporu bezpečnosti prevádzky sa vytvoria primerané finančné zdroje a dostatočný počet kvalifikovaného personálu.

Bezpečnosť prevádzky zariadenia sa musí posudzovať už v prípravnej fáze, pri zabezpečovaní plánov výstavby a technologického riešenia, ktoré je overené skúsenosťami alebo overené analýzou. Pri všetkých oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou jadrového zariadenia musí byť dostupná nevyhnutná inžinierska a technická podpora. Bezpečnostne významné udalosti sa včas hlásia dozornému orgánu a ostatným štátom. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu poskytuje služby zasadaniam zmluvných strán, sprostredkuje informácie prijaté alebo vypracované v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.

V Slovenskej republike vošiel dohovor do platnosti 14. júna 1997.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk