Preskočit na obsah

Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike

 • Téma : Ochrana pôd
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Paríž
 • Dátum prijatia : 17.06.1994
 • Dátum prijatia na Slovensku : 07.01.2002
 • Dátum platnosti : 26.12.1996
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Dohovor bol prijatý 17. júna 1994 v Paríži. Do platnosti vošiel 26. decembra 1996. Slovenská republika pristúpila k dohovoru 7. januára 2002. Do platnosti v SR dohovor vošiel 7. apríla 2002.

Cieľom dohovoru je boj proti dezertifikácii a zmiernenie účinkov sucha v štátoch, ktoré sú postihnuté vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike, účinnou činnosťou na všetkých úrovniach, podporovanou medzinárodnou spoluprácou a dohodami o partnerstve v rámci integrovaného prístupu, ktorý je v súlade s Agendou 21 s cieľom prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja v postihnutých oblastiach.

Dosiahnutie tohto cieľa bude zahŕňať dlhodobé stratégie, ktoré sa v postihnutých oblastiach súčasne sústreďujú na zlepšenú produktivitu pôdy a na znovu zúrodnenie, zachovanie a trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou a vodnými zdrojmi, čo vedie k zlepšeným životným podmienkam, konkrétne na úrovni komunít.

Aby sa dosiahol cieľ Dohovoru a aby sa napĺňali jeho ustanovenia, zmluvné strany sa majú riadiť nasledovnými zásadami:

 • zmluvné strany by mali zabezpečiť, že rozhodnutia o navrhovaní a vykonávaní programov boja proti dezertifikácii a/alebo za zmiernenie účinkov sucha sa prijmú s účasťou obyvateľstva a miestnych komunít a že sa vytvorí priaznivé prostredie na vyšších úrovniach, aby sa uľahčila činnosť na národnej a miestnej úrovni,
 • zmluvné strany by v duchu medzinárodnej solidarity a partnerstva mali zlepšiť spoluprácu a koordináciu na podregionálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a lepšie sústrediť finančné, ľudské, organizačné a technické zdroje tam, kde sú treba,
 • zmluvné strany by v duchu partnerstva mali vyvinúť spoluprácu medzi všetkými úrovňami vládnych, obecných, mimovládnych organizácií a majiteľov pôdy, aby sa vytvorilo lepšie pochopenie povahy a hodnoty pôdy a vzácnych vodných zdrojov v postihnutých oblastiach a aby sa presadzovalo ich trvalo udržateľné využívanie, a
 • zmluvné strany by mali plne zvážiť osobitné potreby a okolnosti postihnutých rozvojových zmluvných strán, hlavne najmenej vyvinutých medzi nimi.

Bližšie informácie: Domovská stránka Dohovoru www.unccd.int

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk