Preskočit na obsah

Rámcový dohovor OSN o kontrole tabaku

 • Téma : Zdravie a životné prostredie
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Ženeva
 • Dátum prijatia : 21.05.2003
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 04.05.2004
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Slovenská republika 4. mája 2004 prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí ratifikovala v New Yorku Rámcový dohovor OSN o kontrole tabaku. Slovenská republika ako druhá krajina EÚ ratifikovala dohovor, čím sa zaradila medzi štáty, ktoré chcú presadzovať silnú politiku kontroly tabaku.

Cieľom tohto dohovoru a jeho protokolov je ochrana súčasných a budúcich generácií pred zničujúcimi zdravotnými, spoločenskými, environmentálnymi a hospodárskymi dôsledkami spotreby tabaku a expozície tabakovému dymu prostredníctvom rámca pre opatrenia na kontrolu tabaku, ktoré budú uplatňovať strany na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom priebežného a podstatného obmedzovania prevládania užívania tabaku a expozície tabakovému dymu.

Na dosiahnutie cieľa tohto dohovoru a jeho protokolov a na uplatňovanie jeho obsahu sú strany vedené, okrem iného, týmito zásadami:

 • každá osoba by mala byť informovaná o zdravotných dôsledkoch, návykovom charaktere a smrteľnom ohrození, ktoré predstavuje spotreba tabaku a expozícia tabakovému dymu
 • potrebný je silný politický záväzok na vypracovanie a podporu komplexných viacodvetvových opatrení a koordinovaných odoziev na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni
 • medzinárodná spolupráca, najmä prenos technológií, vedomostí a finančná pomoc, ako aj poskytnutie príslušnej expertízy na zriadene a realizáciu účinných programov kontroly tabaku, berúc do úvahy miestnu kultúru, ako aj spoločenské, ekonomické a právne faktory
 • komplexné viacodvetvové opatrenia a odozvy na obmedzenie spotreby všetkých tabakových výrobkov na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, aby sa predchádzalo výskytu ochorení, vzniku predčasnej invalidity a úmrtnosti v dôsledku spotreby tabaku a expozície tabakovému dymu, v súlade so zásadami verejného zdravotníctva
 • význam technickej a finančnej pomoci hospodárskej transformácii pestovateľov tabaku a pracovníkov, živobytia ktorých sa programy kontroly tabaku vážne dotýkajú v rozvojových krajinách, ako aj v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou, a to v kontexte stratégií udržateľného rozvoja vypracovaných na vnútroštátnej úrovni
 • nutná účasť občianskej spoločnosti

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk