Preskočit na obsah

Dohovor k energetickej charte

  • Téma : Energetika a životné prostredie
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Lisabon
  • Dátum prijatia : 17.12.1994
  • Dátum ratifikácie na Slovensku : 07.09.1995
  • Dátum platnosti : 16.04.1998
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Dohovor energetickej charty bol podpísaný 17. decembra 1994 v Lisabone. Vláda Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1190 z 12. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 7. septembra 1995.

Tento Dohovor vytvára právny rámec za účelom podpory dlhodobej spolupráce v energetickej oblasti na základe dopĺňania sa a vzájomných výhod v súlade s cieľmi a princípmi Charty.

Zmluvné strany sa podpísaním dohovoru zaviazali sledovať ciele a princípy Európskej energetickej charty s vytvorením štrukturálneho rámca potrebného na ich realizáciu, realizovať jej koncepciu iniciatívy podmieňujúcu ekonomický rast pomocou opatrení na liberalizáciu investícií a obchodu s energiou, akceptovať zámer postupnej liberalizácie medzinárodného obchodu, postupne odstraňovať technické, administratívne a iné prekážky obchodu s energetickými materiálmi, produktmi a súvisiacimi zariadeniami, technológiami a službami, dodržiavať záväzky Všeobecnej dohody o clách a obchode, mať na zreteli Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, Smernice pre jadrové dodávky a iné medzinárodné záväzky alebo dohody o nešírení v jadrovej oblasti a pripomínajúc Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Dohovor o znečisťovaní ovzdušia s diaľkovým dosahom presahujúcim hranice štátov a jeho protokoly, ako aj iné medzinárodné dohody o životnom prostredí obsahujúcimi opatrenia súvisiacimi s energiou a uznávajúc stále naliehavejšiu potrebu prijatia opatrení na ochranu životného prostredia, vrátane vyraďovania energetických zariadení z prevádzky a nakladania s odpadom a potrebu medzinárodne dohodnutých cieľov a kritérií pre tieto účely.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk