Preskočit na obsah

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier

  • Téma : Ochrana vôd
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Helsinki
  • Dátum prijatia : 17.03.1993
  • Dátum prijatia na Slovensku : 07.07.1999
  • Dátum platnosti : 01.01.1996
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

logoDohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier bol vypracovaný v Helsinkách 17. marca 1993 a nadobudol platnosť v roku 1996. Originál dohovoru je uložený u Generálneho tajomníka OSN.

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru 7. júla 1999.

Zmluvné strany Dohovoru spolupracujú na základe rovnosti a reciprocity, predovšetkým prostredníctvom dvojstranných a viacstranných dohôd pre dosiahnutie harmonickej stratégie a programov, ktoré pokrývajú povodia dotknutých oblastí s orientáciou na prevenciu, reguláciu a zníženie cezhraničného vplyvu, so zameraním na ochranu prostredia hraničných vôd, ktoré je týmito vodami ovplyvňované, vrátane morského prostredia.

Vzhľadom na široký záber Dohovoru a z neho vyplývajúci rozvetvený program úloh, ktoré sú zamerané na jeho plnenie, boli vyprofilované štyri medzinárodné pracovné skupiny:
Medzinárodná pracovná skupina pre legislatívu (MPSL) - garantom skupiny je Grécko. Táto skupina je vytvorená na riešenie otázok súvisiacich s právnou aplikáciou Dohovoru vo vzťahu k jestvujúcej legislatíve zmluvných strán, k platným dvojstranným a mnohostranným dohodám a dohovorom.
Pracovná Medzinárodná skupina pre riadenie vôd (PSRV) - činnosť skupiny je zameraná na všeobecné a vecné aspekty implementácie Dohovoru a jej hlavný program je Integrované riadenie vôd a s nimi prepojených ekosystémov. Garantmi tejto skupiny je Nemecko a Slovenská republika.
Garantom Medzinárodnej pracovnej skupiny pre monitoring a hodnotenie (MPSHM) je Holandsko. Pre implementáciu programov v tejto oblasti bolo vytvorené špeciálne Medzinárodné centrum hodnotenia vôd pri Holandskom inštitúte pre vnútorné vody a čistenie odpadových vôd. S touto skupinou úzko spolupracuje aj SHMÚ v Bratislave, ktorý monitoruje oblasť Strednej a Východnej Európy.
Vedúcou krajinou pre Medzinárodnú pracovnú skupinu pre zdravie a vodu je Maďarsko.Súčasťou Dohovoru je aj Protokol o vode a zdraví (Londýn, 17. jún 1999), ktorého cieľom je v rámci trvalo udržateľného rozvoja na všetkých úrovniach podporovať v národnom aj medzinárodnom kontexte ochranu ľudského zdravia a životného štandardu ako jednotlivca, tak aj celej spoločnosti. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť zlepšením využívania zdrojov vody a ochranou vodných ekosystémov, ako aj prevenciou, kontrolou a znižovaním výskytu ochorení súvisiacich s vodou.Domovská stránka
: Dohovor o vodách www.unece.org/env/water


Zdroj:
Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk