Preskočit na obsah

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

  • Téma : Ochrana vôd
  • Gestor : -
  • Miesto prijatia : Sofia
  • Dátum prijatia : 29.06.1994
  • Dátum prijatia na Slovensku : 29.06.1994
  • Dátum platnosti : 19.01.1998
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Globálne problémy vôd sú identifikované v medzinárodnom kontexte a rámec na ich riešenie zakotvujú regionálne dohovory. Významným dokumentom tohto druhu je Dohovor o spolupráci a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor.

Dohovor bol otvorený na podpísanie v Sofii 29. júna 1994. Slovenská republika vyslovila súhlas s Dohovorom 29. júna 1994 a ratifikovaný dostatočným počtom podunajských štátov a Európskou komisiou bol 19. januára 1998. Listiny o ratifikácii, prijatí a schválení sú uložené u Rumunskej vlády, ktorá má úlohu depozitára tohto dohovoru.

Dunajský dohovor je zameraný na zlepšenie a ochranu Dunaja a vôd v jeho povodí so zámerom zintenzívniť vodohospodársku spoluprácu všetkých podunajských štátov v oblasti využívania a ochrany vôd a súčasne prispievať k ochrane morského prostredia Čierneho mora.

Cieľom Dohovoru je dosiahnuť environmentálnu ochranu podzemných a povrchových vôd v celom povodí, ochrana pred nebezpečenstvom vznikajúcim z havárií v dôsledku úniku látok škodiacim vodám, povodňami a ľadovými javmi na rieke Dunaj.

Súčasťou Dohovoru sú prílohy, kde v Prílohe II tohto Dohovoru je uvedený zoznam priemyselných odvetví a odborov, ako aj priložený zoznam nebezpečných látok a skupín látok, ktorých vypúšťaniu z bodových a plošných zdrojov je nutné predchádzať, alebo ich vypúšťanie obmedziť. Doplňovanie tejto prílohy je úlohou Medzinárodnej komisie. V prílohe III sú vypracované všeobecné ciele a kritériá akosti vody pre špecifické úseky rieky Dunaj a pre povrchové vody v jeho povodí..

S ohľadom na napĺňanie cieľov a ustanovení tohto dohovoru bola zriadená Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja, ktorá zbiera skúsenosti implementáciou tohto dohovoru a predkladá jednotlivým zmluvným stranám návrhy na zmeny a doplnenie tohto Dohovoru, alebo pripravuje základ pre vypracovanie ďalších predpisov na ochranu a hospodárenie s vodou Dunaja a vôd v jeho povodí. Štruktúra, postupy a kompetencie Medzinárodnej komisie sú podrobne špecifikované v prílohe IV. tohto Dohovoru.

Pre implementáciu Dunajského dohovoru boli vytvorené štyri expertné skupiny.

Skupina pre monitoring vôd, ktorej cieľom bolo navrhnúť medzinárodný monitorovací systém kvality vôd na získanie hodnoverných a porovnateľných informácií kvality vôd v celom povodí Dunaja. Garantom týchto aktivít je SHMÚ Bratislava, ktorý zhromaždené údaje archivuje, verifikuje a spracováva dohodnutou metodikou.

Skupina pre prevenciu a včasné varovanie pred haváriami, ktorej hlavným poslaním je upozorniť krajiny v smere pohybu havarijného znečistenia v povodí na nebezpečie , ktoré vyplýva z konkrétnej havárie.

Expertná skupina pre emisie polutantov je zameraná na problematiku vypúšťania znečisťujúcich látok do vôd a na vypracovanie opatrení obmedzujúcich ich výskyt, prípadne ich elimináciu.

Expertná skupina pre riadenie povodia má navrhnúť implementáciu požiadaviek Rámcovej smernice o vodách (2000/60/ES) z hľadiska medzinárodného ako aj národného.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk