Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice

 • Téma : Životné prostredie všeobecne
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Espoo
 • Dátum prijatia : 25.02.1991
 • Dátum prijatia na Slovensku : 20.08.1991
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 22.11.1999
 • Dátum platnosti : 10.09.1997
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN E/ECE/1250 o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor z Espoo) bol prijatý 25. februára 1991 vo fínskom meste Espoo v záujme rozvoja medzinárodnej spolupráce pri zabezpečovaní priaznivého životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Dohovor nadobudol platnosť 10. septembra 1997.

Cieľom Dohovoru je zavedenie princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých štátov a umožnenie iným štátom zasiahnuť presne ustanoveným spôsobom do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia a ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na ich životné prostredie.

Bývalá ČSFR podpísala Dohovor 20. augusta 1991 po predchádzajúcom súhlase obidvoch republík s výhradou ratifikácie, nakoľko v tomto čase neboli na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru vytvorené podmienky. V dňoch 18. až 20. mája 1998 sa v nórskom Oslo konalo 1. stretnutie strán Dohovoru z Espoo za účasti zástupcov MŽP SR vo funkcii pozorovateľa. V období od podpísania Dohovoru z Espoo sa v Slovenskej republike vytvorili všetky potrebné podmienky - legislatívne, inštitucionálne i finančné pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru. Na základe súhlasu vlády SR a NR SR bola vyhotovená ratifikačná listina SR k Dohovoru z Espoo, ktorá bola 22. novembra 1999 podpísaná prezidentom SR. Predmetný dohovor nadobudol pre SR platnosť 17. februára 2000. Do konca roka 2000 podpísalo dohovor 56 štátov a 29 štátov ho ratifikovalo.

hraničný priechodPosudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je upravené v tretej časti zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Postup je v plnom súlade s požiadavkami Dohovoru z Espoo. Funkciu koordinujúceho orgánu za Slovensko pri posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice vykonáva podľa zákona Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podľa Článku 11 Espoo dohovoru sa strany pravidelne schádzajú s cieľom:

 • preveriť politiku a metodolodické postupy strán k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie s cieľom ďalšieho zdokonaľovania procedúr hodnotenia vplyvov presahujúcich štátne hranice,
 • vymeniť si informácie týkajúce sa skúseností zo záverov a uplatňovania dvojstranných a mnohostranných zmlúv,
 • prijať opatrenia na zlepšenie uplatňovania záväzkov Espoo dohovoru.

S uplatňovaním procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice bolo málo skúseností. Preto sa začali na stretnutiach zástupcov štátov, ktoré podpísali Dohovor z Espoo, formulovať odporúčania na jeho aplikáciu v oblasti legislatívy, metodológie, informatiky, účasti verejnosti a pod. Vzhľadom na túto skutočnosť bola založená internetová databáza - EnImpAs, ktorá uľahčuje a urýchľuje výmenu informácií a tým aj rozvoj vlastného procesu, jeho usporiadanie podľa medzinárodných požiadaviek v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), zadefinovaných v Dohovore z Espoo. Táto databáza obsahuje právne predpisy v procese EIA, informácie o právnych a fyzických osobách a inštitúciách, ktoré sú zainteresované na uskutočňovaní Dohovoru a poskytuje metodologickú pomoc v procese EIA.
Databáza EnImpAs je lokalizovaná na serveri Ministerstva životného prostredia Poľskej republiky, ktorá bola poverená úlohou správcu predmetnej databázy.

Databáza EnImpAs: www.mos.gov.pl/enimpas

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk