Preskočit na obsah

Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice

 • Téma : Životné prostredie všeobecne
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Espoo
 • Dátum prijatia : 25.02.1991
 • Dátum prijatia na Slovensku : 20.08.1991
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 22.11.1999
 • Dátum platnosti : 10.09.1997
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN E/ECE/1250 o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor z Espoo) bol prijatý 25. februára 1991 vo fínskom meste Espoo v záujme rozvoja medzinárodnej spolupráce pri zabezpečovaní priaznivého životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Dohovor nadobudol platnosť 10. septembra 1997.

Cieľom dohovoru je zavedenie princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých štátov a umožnenie iným štátom zasiahnuť presne ustanoveným spôsobom do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia a ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na ich životné prostredie.

Pristúpenie SR k dohovoru

Bývalá ČSFR podpísala dohovor 20. augusta 1991 po predchádzajúcom súhlase obidvoch republík s výhradou ratifikácie, nakoľko v tomto čase neboli na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru vytvorené podmienky. V dňoch 18. až 20. mája 1998 sa v nórskom Oslo konalo 1. stretnutie strán Dohovoru z Espoo za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR vo funkcii pozorovateľa. V období od podpísania Dohovoru z Espoo sa v Slovenskej republike vytvorili všetky potrebné podmienky – legislatívne, inštitucionálne i finančné pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru. Na základe súhlasu vlády SR a NR SR bola vyhotovená ratifikačná listina SR k Dohovoru z Espoo, ktorá bola 22. novembra 1999 podpísaná prezidentom SR. Predmetný dohovor nadobudol pre SR platnosť 17. februára 2000. Do konca roka 2000 podpísalo dohovor 56 štátov a 29 štátov ho ratifikovalo.

Posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je upravené v štvrtej časti zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup posudzovania vplyvov je v plnom súlade s požiadavkami dohovoru. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie plní funkciu kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

Uplatňovanie dohovoru

Podľa Článku 11 Espoo dohovoru sa strany pravidelne schádzajú s cieľom:

 • preveriť politiku a metodologické postupy strán k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie s cieľom ďalšieho zdokonaľovania procedúr hodnotenia vplyvov presahujúcich štátne hranice,
 • vymeniť si informácie týkajúce sa skúseností zo záverov a uplatňovania dvojstranných a mnohostranných zmlúv,
 • prijať opatrenia na zlepšenie uplatňovania záväzkov dohovoru.

S uplatňovaním procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice bolo málo skúseností. Preto sa začali na stretnutiach zástupcov štátov, ktoré podpísali Dohovor z Espoo, formulovať odporúčania na jeho aplikáciu v oblasti legislatívy, metodológie, informatiky, účasti verejnosti a podobne.

Bližšie informácie o uplatňovaní požiadaviek dohovoru, o výstupoch z pravidelných stretnutí jeho členov, o legislatíve EIA a SEA jednotlivých jeho členov, ako aj o metodických postupoch v aplikačnej praxi z posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice môžete nájsť na adrese https://unece.org/environment-policy/environmental-assessment.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia