Preskočit na obsah

Dohoda o ochrane netopierov v Európe

 • Téma : Ochrana prírody
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Londýn
 • Dátum prijatia : 04.12.1991
 • Dátum prijatia na Slovensku : 09.07.1998
 • Dátum platnosti : 16.01.1994
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Myotis austroripariusJednou z medzinárodných dohôd, zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov v náväznosti na ustanovenia Bonnského dohovoru, je aj Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Agreement on the Conservation of Bats in Europe). Rezolúcia o potrebe vytvorenia takejto dohody bola prijatá na zasadnutí Bonnského dohovoru už v októbri 1985. Predovšetkým z iniciatívy Veľkej Británie bol po rokovaniach a viacerých revíziách dokumentu 10. septembra 1991 v Ženeve podpísaný záverečný akt predstaviteľmi jedenástich štátov. Formálne bola dohoda podpísaná 6 štátmi 4. decembra 1991 v Londýne a platnosť nadobudla 16. januára 1994.

Dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov (Chiroptera). Dôvodom prijatia Dohody bola skutočnosť, že v mnohých európskych krajinách patria netopiere k silne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií. Výraznou snahou od začiatku uplatňovania Dohody je zjednotenie postupov ochrany a výskumu netopierov v európskom regióne, čím sa zdôrazňuje medzinárodný charakter tejto konvencie.

Prvé zhodnotenie uplatňovania a účinnosti Dohody sa uskutočnilo počas prvého stretnutia zmluvných strán v Bristole 18.-20. júla 1995. Na tomto stretnutí zmluvné štáty prvýkrát predložili národné správy o zavádzaní dohody do praxe. Správy predložili aj niektoré nečlenské krajiny vrátane Slovenska.

Najzávažnejšie výsledky rokovania:

 • ustanovenie stáleho sekretariátu Dohody so sídlom v Bonne, ktorý nahradil dočasný sekretariát fungujúci dovtedy na Ministerstve životného prostredia vo Veľkej Británii,
 • ustanovenie poradného výboru Dohody, ktorého úlohou je poskytovať sekretariátu odporúčania a informácie o ochrane, výskume a manažmente netopierov. Predstavuje teda odborný poradný orgán, pozostávajúci z členov menovaných zmluvnými štátmi, doplnených odbornými poradcami.
 • rezolúcia o prijatí a plnení "plánu ochrany" pre európske druhy netopierov.


Povinnosti zmluvných strán
ZmluvMyotis myotisné štáty sa pristúpením k Dohode zaviazali k plneniu nasledovných opatrení:

 • zakázať úmyselné zabíjanie, chov alebo odchyt netopierov (bez povolenia od kompetentného orgánu),
 • chrániť významné biotopy, loviská a úkryty netopierov,
 • podporovať akcie smerom k verejnosti s cieľom informovať ju o význame ochrany netopierov,
 • ustanoviť (poveriť) príslušné orgány pre ochranu netopierov (osobitne v súvislosti s problematikou výskytu netopierov v budovách),
 • pre bezprostredne ohrozené druhy organizovať opatrenia nevyhnutné pre ich záchranu,
 • podporovať a rozvíjať výskum netopierov,
 • kontrolovať používanie pesticídov škodlivých pre netopiere (ide najmä o ochranné - konzervačné prostriedky používané na ochranu drevených konštrukcií v podkroviach budov).

Uplatňovanie Dohody vyžaduje zahrnutie týchto opatrení do národnej legislatívy jednotlivých zmluvných štátov a hlavne ich praktickú realizáciu. Dôležité je najmä upraviť pravidlá a podmienky výskumu netopierov, vyžadujúceho ich odchyt a zabezpečenie ochrany najvýznamnejších biotopov. Jedná sa predovšetkým o všetky typy podzemných úkrytov (jaskyne, priepasti, banské diela, pivnice, fortifikačné stavby a pod.), budovy (podkrovia, štrbiny panelových domov a mostov), stromy (predovšetkým staré porasty s dostatkom potenciálnych úkrytov), biotopy dôležité pre získavanie potravy (napr. vodné plochy, mokrade, porasty krovín v otvorenej poľnohospodárskej krajine a pod.).

Slovenská republika pristúpila k Dohode 9. júla 1998, kedy bola uložená listina o pristúpení u depozitára Dohody (vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska). Pre SR nadobudla Dohoda platnosť 8. augusta 1998.

Bližšie informácie:Rhinolophus ferrum equinum

 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
Aktualizované: júl 2016