Preskočit na obsah

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA)

 • Téma : Ochrana prírody
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Haag
 • Dátum prijatia : 16.06.1995
 • Dátum prijatia na Slovensku : 20.06.2000
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 19.03.2001
 • Dátum platnosti : 01.11.1999
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

kačica divá (Anas platyrhynchos)Sťahovavé vodné vtáctvo patrí medzi živočíšne skupiny, ktoré je počas svojho života odkázané na určité špecifické typy stanovíšť a jednotlivé druhy veľmi citlivo vnímajú všetky aktivity, ktoré sa na ich stanovištiach realizujú. Nakoľko sa jedná o sťahovavé druhy, ktoré v priebehu roka prekonávajú často veľmi veľké vzdialenosti, pričom prekračujú hranice viacerých štátov a vo väčšine prípadov aj hranice kontinentov, je nevyhnutné venovať im rovnakú pozornosť na medzinárodnej úrovni.

Jednou z viacerých medzinárodných zmlúv zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov v náväznosti na ustanovenia Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor), je aj Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. Dohoda je známa tiež pod skratkou AEWA (African - Eurasian Waterbird Agreement). Rezolúcia o jej vytvorení bola prijatá na prvom zasadnutí členských krajín Bonnského dohovoru v roku 1985 a predovšetkým z iniciatívy Holandska bol po rokovaniach a revíziách dokumentu 16. júna 1995 v Haagu podpísaný záverečný akt k prijatiu tejto dohody. Na príprave jej textu sa okrem areálových štátov podieľali rovnakou mierou aj Svetová organizácia pre ochranu prírody (IUCN), Medzinárodná organizácia pre ochranu mokradí (Wetlands International) a Medzinárodná rada pre poľovníctvo (CIC). Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1999.

mapa areálových štátovDohoda AEWA je v súčasnosti najväčšia nadregionálna medzinárodná dohoda, ktorá bola doposiaľ prijatá v zmysle článku IV Bonnského dohovoru. Oblasť záujmu dohody AEWA pokrýva celkovo územia 117 areálových štátov z Európy, Afriky, Stredného Východu, Východnej Ázie a Severnej Ameriky. Do dnešného dňa dohodu podpísalo a ratifikovalo 33 areálových štátov. Na to, aby mohla byť dohoda uplatňovaná ešte efektívnejšie je však potrebné, aby k nej pristúpili ešte ďalšie významné areálové štáty ako napr. Rusko, Kazachstan, Pobaltské republiky a Kanada. Na území týchto areálových štátov sa nachádzajú významné hniezdiská a zhromaždiská mnohých sťahovavých druhov vodného vtáctva palearktickej oblasti.

Cieľom dohody AEWA je ochrana špecifickej "zložky" biologickej diverzity - ochrana populácií takých druhov sťahovavého vodného vtáctva Afriky a Euroázie, ktoré sú zaradené do prílohy č. 2 Bonnského dohovoru. Jedná sa o druhy, ktoré nie sú bezprostredne ohrozené vyhynutím, avšak pre zachovanie priaznivého stavu početnosti ich populácií je odporúčané prijímať regionálne dohody, ktoré zavedú taký systém ich ochrany, prípadne aj ich využívania, aby sa v budúcnosti nestali ohrozenými druhmi.

Predmetom ochrany je 172 druhov vtákov, ktoré sú po určitú dobu svojho ročného životného cyklu závislé od špecifických stanovíšť - mokradí. Sú to napr. potápky, potáplice, volavky, bociany, žieriavy, kačice, husi, chriaštele, čajky, rybáre a mnohé ďalšie druhy vodného vtáctva. Dohoda AEWA sa nezameriava výhradne len na druhovú ochranu predmetných druhov, ale rovnakú dôležitosť kladie aj na ochranu ich stanovíšť, vhodný manažment ľudských aktivít, výskum ich populácií, monitoring, výchovu a poskytovanie informácií.

Hlavné záväzky zmluvných strán, vyplývajúce z členstva v dohode AEWA
Všeobecné opatrenia pre zabezpečovanie ochrany sťahovavých druhov vodného vtáctva sú stanovené v článku III dohody, napr.:

 • čajkyzaistiť, aby akékoľvek využívanie sťahovavého vodného vtáctva bolo založené na posúdení najlepších dosiahnuteľných znalostiach o ich ekológii;
 • zisťovať miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na svojom území a podporovať ich ochranu, riadenie a revitalizáciu;
 • brániť zámernému zavádzaniu nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť;
 • iniciovať a podporovať výskum biologických a ekologických aspektov života sťahovavého vodného vtáctva, vrátane zosúlaďovania výskumných (vedeckých) a monitorovacích metód;
 • rozvíjať programy zamerané na skvalitňovanie poznatkov o ochrane sťahovavých druhov vodného vtáctva;
 • vymieňať si informácie a výsledky výskumu, monitorovania, ako aj výsledky ochranných a vzdelávacích programov.

Plán aktivít pre uplatňovanie dohody
potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis)Okrem textu dohody, v ktorom je vyjadrená základná filozofia, právny rámec a zabezpečenie zmluvy, obsahuje dohoda AEWA v prílohe č. 3 plán aktivít, ktorý je pre zmluvné strany rovnako právne záväzný. Plán aktivít podrobnejšie inštruuje zmluvné strany ako postupovať pri implementácii dohody a aké opatrenie je potrebné prijať pre tie populácie sťahovavých druhov vodného vtáctva, ktoré sú uvedené v prílohe plánu aktivít v tabuľke č. 1.

Dňa 30. mája 2002 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 117 publikované oznámenie MZV SR č. 268/2002 Z.z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva. Národná rada SR vyslovila s dohodou súhlas uznesením č. 938 z 20. júna 2000 a prezident SR ju ratifikoval 19. marca 2001. Dohoda nadobudla platnosť pre SR 1. júla 2001.


Bližšie informácie:


Zdroj: MŽP SR; Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
Aktualizované: júl 2016