Preskočit na obsah

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

 • Téma : Ochrana prírody
 • Gestor : Rada Európy
 • Miesto prijatia : Bern
 • Dátum prijatia : 19.09.1979
 • Dátum prijatia na Slovensku : 28.04.1994
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 15.08.1996
 • Dátum platnosti : 01.06.1982
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Abies nebrodensisDohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) je výsledkom dlhoročnej snahy európskych štátov o koordinovaný postup pri ochrane rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť.

Vznikol z podnetu Rady Európy. Podpísaný bol počas 3. európskej konferencie ministrov životného prostredia v Berne 19. septembra 1979, preto sa označuje aj ako Bernský dohovor. Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 1982.

Cieľom dohovoru je ochrana voľne žijúcich rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť v Európe, osobitne tých, ktorých zachovanie vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, pričom osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

Text Dohovoru dopĺňajú 4 prílohy, ktoré obsahujú:

 1. Zoznam 229 prísne chránených druhov rastlín, ktoré nesmú byť zámerne ničené alebo poškodzované; ochrana sa vzťahuje aj na stanovištia týchto rastlín.
 2. Zoznam okolo 580 prísne chránených druhov živočíchov, ktoré nesmú byť zámerne poškodzované; ochrana sa vzťahuje aj na stanovištia týchto živočíchov.
 3. Zoznam druhov živočíchov, ktoré môžu byť využívané za predpokladu, že využívanie je regulované a neohrozí populácie týchto živočíchov.
 4. Zoznam zakázaných prostriedkov a metód odchytu a usmrcovania živočíchov.


Príloha I

Prísne chránené druhy rastlínAsplenium hemionitis
Každá zo zmluvných strán príjme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany druhov flóry vymenovaných v tejto prílohe a na to, aby bolo zabezpečené zachovanie ich stanovíšť. Zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie bude u takýchto rastlín zakázané. Každá zo zmluvných strán podľa potreby zakáže držbu alebo predaj týchto druhov (článok 4 a 5).


Príloha II

Prísne chránené druhy živočíchov
Každá zo zmluvných strán príjme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany druhom fauny, uvedených v tejto prílohe a na to, aby bolo zabezpečené zachovanie ich stanovíšť. Vo vzťahu k týmto druhom bude menovite zakázané:

 1. všetky spôsoby ich zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania,
 2. zámerne poškodzovať alebo ničiť miesta slúžiace na ich rozmnožovanie alebo odpočinok,
 3. zámerne vyrušovať faunu, predovšetkým v období rozmnožovania, odchovu mláďat a prezimovania, pokiaľ by išlo o vyrušovanie podstatné vo vzťahu k cieľom tohto Dohovoru,
 4. zámerne ničiť alebo zbierať vajíčka týchto živočíchov alebo si ich ponechať, hoci prázdne,
 5. vnútroštátne obchodovať s týmito živočíchmi, živými alebo mŕtvymi, vrátane preparovaných živočíchov a ich akýmikoľvek ľahko rozoznateľnými časťami, alebo derivátmi, keď to prispeje k účinnosti ustanovení tohto článku (článok 4 a 6).


Príloha III

Chránené druhy živočíchov
Každá zo zmluvných strán prijme vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie ochrany druhov fauny, vymenovaných v tejto prílohe. Akékoľvek ich využívanie bude regulované tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ich populácií. Opatrenia, ktoré by mali byť prijaté budú zahrňovať:Delphinus delphis

 1. doby ochrany alebo iné spôsoby regulácie využívania,
 2. podľa potreby dočasný alebo miestny zákaz využívania, s cieľom obnovy uspokojivej úrovne populácie,
 3. vhodnú reguláciu predaja, držby s cieľom predaja, dopravy s cieľom predaja alebo ponuky na predaj živých alebo mŕtvych voľne žijúcich živočíchov (článok 7).


Povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa pristúpením k Dohovoru zaväzujú:

 • pri plánovaní a uskutočňovaní svojich záujmov zohľadniť ochranu voľne žijúcich organizmov a v tomto ohľade podporovať tiež výchovu a informovanosť verejnosti,
 • prijať potrebné legislatívne a správne opatrenia na ochranu prírodných stanovíšť, predovšetkým tých, ktoré sú významné pre sťahovavé druhy,
 • venovať osobitnú pozornosť ohrozeným a vzácnym druhom, ktoré sú uvedené v prílohách Dohovoru.

Uplatňovanie Bernského dohovoru v Slovenskej republike

SloveCanis lupusnská republika podpísala Dohovor 28. apríla 1994. Ratifikačnú listinu podpísal prezident SR 15.8.1996. Slovensko sa tak stalo členskou krajinou Dohovoru s účinnosťou od 1.1.1997. Uplatnilo pritom výhrady voči dvom druhom živočíchov vymenovaným v Prílohe II., ako to umožňuje článok 22 ods.1 Dohovoru. Týmito druhmi boli vlk obyčajný (Canis lupus) a medveď hnedý (Ursus arctos). Dôvodom uplatnenia výhrady voči plneniu podmienok ochrany u týchto druhov živočíchov podľa článku 6 Dohovoru bol "súčasný stav ich populácií v Slovenskej republike, umožňujúci reguláciu ich početnosti bez ohrozenia ich existencie a funkcií v prírodných ekosystémoch" (Vestník MŽP SR, 1994, čiastka 2). S touto argumentáciou je však najmä v prípade vlka možné polemizovať, nakoľko v dôsledku jeho sústavného odstrelu je jeho funkcia v prírodných ekosystémoch najmä západného Slovenska viac než ohrozená.

V Prílohe I Dohovoru (prísne chránené rastliny) je uvedených 21 druhov rastlín, ktoré sa vyskytujú (prípadne sa v minulosti vyskytovali) aj v Slovenskej republike (napr. Marsilea quadrifolia, Salvinia natans, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Spiranthes aestivalis, Trapa natans, Typha minima).

V Prílohe II Dohovoru (prísne chránené živočíchy) je vymenovaná prevažná väčšina druhov živočíchov vyskytujúcich sa v SR, ktoré sú chránenými druhmi živočíchov podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., v znení zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

Legislatívna ochrana všetkých druhov rastlín a živočíchov uvedených v Prílohách I a II (teda aj tých ktoré nie sú chránené podľa uvedených vyhlášok) je zabezpečená zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Požiadavky obsiahnuté v Prílohách III a IV Dohovoru by mali byť zohľadnené v pripravovaných nových právnych normách o poľovníctve a rybárstve.

Gestorom plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v Bernskom dohovore je Ministerstvo životného prostredia SR.


BližšiPulsatilla slavicae informácie:


Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
Aktualizované: júl 2016