Preskočit na obsah

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

 • Téma : Ochrana prírody
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Bonn
 • Dátum prijatia : 23.06.1979
 • Dátum prijatia na Slovensku : 14.12.1994
 • Dátum ratifikácie na Slovensku : 15.11.2004
 • Dátum platnosti : 01.11.2004
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

kareta obyčajná (Caretta caretta)Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals), bol prijatý 23. júna 1979 v Bonne, platnosť nadobudol 1. novembra 1983. Podľa miesta prijatia sa Dohovor nazýva tiež Bonský dohovor a je známy aj pod anglickou skratkou CMS. Depozitorom Dohovoru je vláda Spolkovej republiky Nemecko. Dohovor pracuje pod patronátom Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Dohovor má v súčasnosti 50 zmluvných strán.

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru 14. decembra 1994 a ten pre ňu nadobudol platnosť po uplynutí 3-mesačnej doby od uloženia listiny (1. marca 1995).

Dohovor je zameraný na ochranu a zachovanie terestriálnych, morských a lietajúcich migrujúcich druhov v celom ich areáli, pričom osobitnú pozornosť venuje tým druhom, ktorých stav prežívania je nepriaznivý. Vytvára rámec pre podporu, spoluprácu a propagáciu pri výskume sťahovavých druhov, pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany sťahovavých druhov uvedených v Prílohe I a uzatváranie dohôd o ochrane a obhospodarovaní druhov uvedených v Prílohe II. Účinná ochrana sťahovavých druhov živočíchov totiž nie je možná bez úzkej spolupráce všetkých štátov, na ktorých území sa v určitom období svojho životného cyklu daný sťahovavý druh vyskytuje (tzv. areálové štáty).

Ohrozené sťahovavé druhy voľne žijúcich živočíchov sú rozdelené do dvoch kategórií (príloh Dohovoru):

pelikán kučeravý (Pelecanus crispus)Príloha I
Ohrozené sťahovavé druhy

Strany, ktoré sú areálovými štátmi niektorého sťahovavého druhu, ktorý je ohrozený vyhynutím v celom jeho areáli alebo v jeho významnej časti sa vynasnažia:

 1. zachovať, a tam kde je to možné a vhodné, obnoviť tie stanovištia daného druhu, ktorého sú dôležité pre odstránenie nebezpečenstva vyhynutia daného druhu,
 2. predchádzať, odstraňovať, kompenzovať alebo minimalizovať nepriaznivé účinky činností alebo prekážky, ktoré vážne ohrozujú sťahovanie druhov, alebo mu bránia, a:
 3. v možnom a vhodnom rozsahu predchádzať, zmenšovať či regulovať vplyvy, ktoré ohrozujú alebo pravdepodobne budú ďalej ohrozovať daný druh, vrátane prísnej kontroly introdukcie nepôvodných druhov, alebo regulácie a odstraňovania už introdukovaných nepôvodných druhov.

Strany, ktoré sú areálovými štátmi sťahovavého druhu z tejto prílohy, zakážu lov jedincov patriacich k tomuto druhu, s presne vymedzenými výnimkami lovu pre vedecké účely, na podporu rozmnožovania alebo prežitia druhu, pre uspokojovanie potrieb tých, ktorý tradične používajú takýto lov na zabezpečenie svojho živobytia, alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti (článok 3).

Príloha I obsahuje zoznam 73 sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktoré sú vážne ohrozené v celom svojom areáli výskytu, alebo v jeho podstatnej časti.

gorila horská (Gorilla beringei beringei)V Prílohe I je zaradených aj všetkých 6 druhov morských korytnačiek (Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Lepidochelys olivacea, Dermochelys coriacea), 41 druhov vtákov, z ktorých niektoré sa vyskytujú aj v Európe (Anser erythropus, Branta ruficollis, Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Polysticta stelleri, Aquila clanga, Aquila heliaca, Falco naumanni, Chettusia gregaria, Acrocephalus paludicola, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Geronticus eremita, Haliaeetus albicilla, Chlamydotis undulata, Numenius tenuirostris a Larus audoinii) a tiež niektoré kriticky ohrozené cicavce (napr. Gorilla gorilla beringei a Monachus monachus, ktorý je zrejme najohrozenejším cicavcom Európy).

Príloha II
Sťahovavé druhy, ktoré majú byť predmetom DOHÔD

Zoznam druhov s nepriaznivým stavom prežívania a ktorých zachovanie a obhospodarovanie vyžaduje medzinárodné dohody a tiež tých, ktorým by významne prospela medzinárodná spolupráca prostredníctvom medzinárodnej DOHDY (článok 4).

Príloha II obsahuje rozsiahly zoznam sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov s nepriaznivým stavom prežitia, pre ktorých ochranu je vhodné a potrebné uzatvárať medzinárodné dohody.

Povinnosti zmluvných strán

Z prístupu k Dohovoru vyplývajú pre zmluvné strany tieto najdôležitejšie záväzky:

- Strany uznávajú dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a pre ochranu tých ohrozených sťahovavých druhov, pre ktoré sú areálovým štátom, uskutočnia všetky potrebné opatrenia k zachovaniu a ochrane týchto druhov a ich stanovíšť. Tieto opatrenia uskutočnia buď samé alebo v spolupráci s ostatnými areálovými štátmi.
- Strany pri plánovaní a uskutočňovaní svojich záujmov uznávajú, že je potrebné podnikať také opatrenia, aby sa zabránilo ohrozeniu ďalších sťahovavých druhov.
- Strany budú spolupracovať pri výskume a tiež podporovať a propagovať výskum vo vzťahu k sťahovavým druhom živočíchov.
- Strany sa budú snažiť o zabezpečenie bezprostrednej ochrany vážne ohrozených sťahovavých druhov živočíchov uvedených v Prílohe I.orol kráľovský (Aquila heliaca)
- V rámci medzinárodnej spolupráce sa budú snažiť o uzatvorenie dohôd o ochrane a starostlivosti vo vzťahu k sťahovavým druhom živočíchov uvedených v Prílohe II.

Legislatívna ochrana všetkých sťahovavých druhov živočíchov uvedených v Prílohách I, II je zabezpečená zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Dohody uzatvorené podľa článku IV (bod 3 a 4) Bonského dohovoru

Dohoda:* Chráni:* Podpísaná:* V platnosti od:

- Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS),* všetky zubaté veľryby (Odontoceti) okrem Physeter macrocephalus,* 1992,* 1994
- Agreement on the Conservation of Bats in Europe, európske populácie netopierov (Chiroptera), 1991, 1994
- Agreement on the Conservation of Seals in the Waden Sea, Phoca vitulina,1990, 1991
- Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, sťahovavé druhy vodného vtáctva, 1996
- Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS), zubaté veľryby (Odontoceti), 1996
- Memorandum of Understanding concerning Conservation Measures for the Siberian Crane, Grus leucogeranus - západo a stredoázijské populácie,1993, 1993
- Memorandum of Understanding concerning Conservation Measures for the Slender-billed Curlew, Numenius tenuirostris, 1994,1994
- Pripravujú sa tiež dohody o dropovi hrivnatom (Chlamydotis undulata), dropovi fúzatom (Otis tarda) v strednej Európe a o migrujúcich vodných vtákoch v ázijsko-pacifickej oblasti.

logo CMS
Bližšie informácie:

 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk
Aktualizované: júl 2020