Preskočit na obsah

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

 • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
 • Gestor : Organizácia spojených národov
 • Miesto prijatia : Göteborg
 • Dátum prijatia : 30.11.1999
 • Dátum prijatia na Slovensku : 30.11.1999
 • Dokument na stiahnutie : Pdf

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu bol prijatý v Göteborgu 30. novembra 1999. Slovenská republika protokol podpísala dňa 30. novembra 1999. Záväzok SR je zredukovať emisie SO2 do 2010 o 80 %, emisie NO2 do 2010 o 42 %, emisie NH3 do 2010 o 37 % a emisie VOC do 2010 o 6 % v porovnaní s rokom 1990.

Jeho hlavným redukčným cieľom je riadiť a znižovať emisie síry, oxidov dusíka, amoniaku a prchavých organických zlúčenín, ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou a pravdepodobne spôsobujú negatívne účinky na ľudské zdravie, prírodné ekosystémy. materiály a úrodu v dôsledku acidifikácie, eutrofikácie alebo prízemného ozónu ako výsledok diaľkového atmosférického prenosu cez hranice štátov a podľa možnosti zabezpečiť, že v dlhodobom a postupnom riešení, berúc do úvahy pokrok vo vedeckom poznaní, atmosférické depozície alebo koncentrácie neprekročia:

 • kritické záťaže acidity, uvedené v prílohe I tohto Protokolu pre strany v rámci geografického rozsahu EMEP a Kanadu,
 • kritické záťaže nutričného dusíka, uvedené v prílohe I tohto Protokolu v rámci geografického rozsahu EMEP,

pre ozón:

 • kritické úrovne ozónu, ako sú uvedené v prílohe I tohto Protokolu v rámci geografického rozsahu EMEP,
 • celokanadské limity pre ozón v Kanade,
 • národné normy kvality ovzdušia pre ozón v USA.

Dodatok k Protokolu o znížení acidifikácie a eutrofizácie a prízemného ozónu (PDF, 17,6 Mb)

Zdroj: SAŽP

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov