Preskočit na obsah

Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov

  • Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
  • Gestor : Organizácia spojených národov
  • Miesto prijatia : Aarhus
  • Dátum prijatia : 24.06.1998
  • Dátum prijatia na Slovensku : 24.06.1998
  • Dokument na stiahnutie : Pdf

Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov bol podpísaný dňa 24. júna 1998 v Aarhuse. Slovenská republika pristúpila k uvedenému Protokolu dňa 24. júna 1998.

Cieľom tohto Protokolu je znížiť emisie ťažkých kovov, spôsobených ľudskou činnosťou, ktoré sú predmetom diaľkového šírenia v atmosfére cez hranice štátov a majú vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Pod ťažkými kovmi sa rozumejú také kovy resp. polokovy, ktoré sú stabilné a majú hustotu väčšiu ako 4,5 g/cm3 a ich zlúčeniny, ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Súvisiace dokumenty

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov